Úplná pravidla online soutěže „Hrajte o bluetooth reproduktor JBL a poukaz do Bambule“

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané "Hrajte o bluetooth reproduktor JBL a poukaz do Bambule" (dále jen "soutěž"). Soutěž je rozdělena do dvou částí. Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže . Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 

1. První část soutěže – soutěž o bluetooth reproduktor JBL (dále jen „První soutěž“)

1.1. Pořadatel první soutěže

Pořadatelem první soutěže je společnost Cebia, spol. s r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, IČO: 18628443, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4057 (dále jen „pořadatel“).

 

1.2. Termín trvání první soutěže a místo

První soutěž bude probíhat v období od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018. První soutěž bude probíhat výhradně elektronickou formou prostřednictvím mobilní aplikace Carolina provozované pořadatelem (dále jen „doba konání první soutěže“ a „místo konání první soutěže“).

 

1.3. Účastník první soutěže

Účastníkem první soutěže se může stát pouze spotřebitel, fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt a doručovací adresu na území České republiky, která splní stanovená pravidla této první soutěže (dále také „účastník první soutěže“ ).

 

1.4. Princip a podmínky první soutěže

Spotřebitel se do první soutěže zapojí tak, že v místě konání a době konání první soutěže:

 • úplně a správně odpoví na soutěžní otázku
 • úplně a správně vyplní elektronický online formulář, a to tak, že zde uvede své kontaktní údaje:
  • své jméno, příjmení;
  • své telefonní číslo;
  • svůj kontaktní email;
 • potvrdí souhlas s pravidly této první soutěže a se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly;

Účastník první soutěže je zařazen do první soutěže okamžikem odeslání úplné a správné odpovědi a odesláním úplně a správně vyplněného formuláře se svými kontaktními údaji. Nevyplněné nebo částečně vyplněné kontaktní formuláře nebudou zařazeny do soutěže.

Odesláním odpovědi na soutěžní otázku a vyplněného kontaktního formuláře vyjadřuje účastník první soutěže svůj souhlas s těmito pravidly první soutěže (včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly) a zavazuje se je plně dodržovat.

Každý účastník první soutěže se může do první soutěže zapojit pouze jednou, tzn., že může odeslat pouze jednu odpověď. V případě, že bude zjištěno, že účastník první soutěže odeslal více než jednu odpověď, nebudou tyto další odpovědi zařazeny do první soutěže.

 

1.5. Výhra v první soutěži

Bluetooth reproduktor JBL Charge 3

 

1.6. Vyhodnocení první soutěže, losování

Ze všech účastníků první soutěže, kteří splnili podmínky, budou po ukončení první soutěže vylosováni pořadatelem jeden výherce a jeden náhradník. Losování proběhne za přítomnosti zástupce pořadatele obratem po ukončení první soutěže, nejpozději však do 10. 2. 2018. Výherce bude zveřejněn nejpozději 24. 2. 2018, jednak prostřednictvím mobilní aplikace Carolina, a pak také na facebookovém profilu pořadatele. Účastník první soutěže svojí účastí vyslovuje souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení ve výše uvedených elektronických médiích.

 

1.7. Předání výhry z první soutěže

Výherce bude kontaktován zástupcem pořadatele telefonicky nebo emailem a to nejpozději do 20. 2. 2018 za účelem oznámení výhry a pro dohodnutí veškerých detailů spojených s předáním výhry z první soutěže. V případě, že se nepodaří výherce opakovaně kontaktovat na telefonním čísle nebo pokud nebude výhercem potvrzeno přijetí e-mailu s oznámením o výhře, a tento výherce na uvedené výzvy nezareaguje a nekontaktuje pořadatele první soutěže nejpozději ve lhůtě do třetího pracovního dne od prvního pokusu kontaktu pořadatele, ztrácí výherce nárok na výhru a na jeho místo nastupuje další účastník první soutěže v pořadí, který byl vylosován jako náhradník. V případě, že se nepovede ani vylosovaného náhradníka opakovaně kontaktovat na telefonním čísle nebo pokud nebude náhradníkem potvrzeno přijetí e-mailu s oznámením o výhře, a tento náhradník na uvedené výzvy nezareaguje a nekontaktuje pořadatele první soutěže nejpozději ve lhůtě do třetího pracovního dne od prvního pokusu kontaktu pořadatele, poté účastníci první soutěže ztrácí nárok na příslušnou výhru, a výhra propadá k dalším marketingovým či charitativním účelům pořadatele  první soutěže. Způsob a termín předání výhry budou dohodnuty mezi výhercem  (případně náhradníkem) a pořadatelem. Pořadatel neposkytuje technickou podporu ani poradenský servis v souvislosti se soutěží. Účastník první soutěže nemá nárok na jakoukoli reklamaci výhry a pořadatel není zodpovědný za nemožnost účasti v první soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů. Účastník první soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher či v souvislosti s účastí v první soutěži. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Pořadatel vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud ze zákona její uhrazení vyplývá.

 

2. Druhá část soutěže – soutěž o poukaz do Bambule (dále jen „Druhá soutěž“)

 

2.1. Pořadatel druhé soutěže

Pořadatelem druhé soutěže je společnost Cebia, spol. s r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, IČO: 18628443, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4057 (dále jen „pořadatel“).

 

2.2. Termín trvání druhé soutěže a místo

Druhá soutěž bude probíhat v období od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018. Soutěž bude vypsána prostřednictvím mobilní aplikace Carolina, jejímž provozovatelem je pořadatel.

 

2.3. Účastník druhé soutěže

Účastníkem druhé soutěže se může stát pouze spotřebitel, fyzická osoba s věkem do 15 let (dále také “dítě”), která má trvalý pobyt a doručovací adresu na území České republiky, která splní stanovená pravidla této druhé soutěže. Účastníkem druhé soutěže se může stát pouze dítě, které do druhé soutěže přihlásí jeho rodič či zákonný zástupce. Více o principu a podmínkách soutěže v bodě 2.4.

 

2.4. Princip a podmínky druhé soutěže

Pro přihlášení dítěte do soutěže musí být splněny tyto podmínky:

 • Dítě může do soutěže přihlásit pouze jeho rodič nebo zákonný zástupce.
 • Rodič či zákonný zástupce dítěte se musí zároveň zúčastnit první soutěže a potvrdit tyto pravidla soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • Dítě (resp. jeho rodič/zákonný zástupce) přihlásí své dílo do soutěže odevzdáním namalovaného obrázku na téma “Co mi Ježíšek zapomněl nadělit”. Obrázek by měl být max. velikosti A4.
 • Na obrázku musí být uveden email, pod kterým je rodič či zákonný zástupce registrován v mobilní aplikaci Carolina a dále křestní jméno a věk dítěte.
 • Obrázek je možné odevzdat:
  • elektronicky: naskenovaný ve formě souboru pdf, png nebo jpeg emailem na adresu [email protected] nebo
  • poštou: na adresu Cebia, spol. s r.o., Soutěž Carolina, Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4.
 • Podmínkou pro zařazení obrázku do soutěže je odeslání obrázku nejpozději v den ukončení soutěže, to je 31. 1. 2018. V případě odeslání obrázku emailem bude do soutěže zařazen obrázek, jehož datum odeslání emailu bude nejpozději 31. 1. 2018. V případě odeslání obrázku poštou, bude do soutěže zařazen obrázek s datem převzetí na poště 31. 1. 2018.
 • Každý účastník druhé soutěže (dítě) může prostřednictvím svého rodiče či zákonného zástupce odevzdat pouze jeden obrázek.
 • Nepravdivě uvedené údaje a obrázky nesplňující požadavky budou ze soutěže vyřazeny.
 • Účastník druhé soutěže (resp. jeho rodič/zákonný zástupce) odevzdáním díla do soutěže potvrzuje, že obrázek je dílem soutěžícího a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jeho užití v neomezeném rozsahu. Odevzdáním díla účastník druhé soutěže (resp. jeho rodič/zákonný zástupce) prohlašuje a zaručuje, že předložený obrázek neporušuje jakákoliv autorská práva a že má právo udělit veškerá práva a licence udělené na jeho zveřejnění pořadateli bez omezení autorskými právy, volně a bez jakýchkoli nároků nebo věcného břemene.
 • Účastník druhé soutěže (v zastoupení rodiče/zákonného zástupce) poskytuje odevzdáním díla do druhé soutěže pořadateli soutěže nevýhradní neomezenou licenci. Dává tak pořadateli právo využívat dílo všemi zákonem dovolenými způsoby užití podle vlastního uvážení (např. ke svým marketingovým účelům) bez dalšího souhlasu účastníka. Za případné porušení autorských práv je plně odpovědný účastník druhé soutěže (resp. jeho rodič/zákonný zástupce).

 

2.5. Výhra v druhé soutěži

Dárkový poukaz do sítě prodejen Bambule v hodnotě 1 000 Kč.

 

2.6. Vyhodnocení druhé soutěže, losování

Ze všech účastníků druhé soutěže, kteří splnili podmínky, budou po ukončení druhé soutěže vylosováni pořadatelem jeden výherce a jeden náhradník. Losování proběhne za přítomnosti zástupce pořadatele obratem po ukončení druhé soutěže, nejpozději však do 10. 2. 2018. Výherce druhé soutěže bude zveřejněn nejpozději 24. 2. 2018, jednak prostřednictvím mobilní aplikace Carolina, a pak také na facebookovém profilu pořadatele. Účastník druhé soutěže svojí účastí vyslovuje souhlas s uveřejněním svého křestního jména ve výše uvedených elektronických médiích.

 

2.7. Předání výhry z druhé soutěže

Výherce (resp. jeho rodič/zákonný zástupce) bude kontaktován zástupcem pořadatele telefonicky nebo emailem a to nejpozději do 20. 2. 2018 za účelem oznámení výhry a pro dohodnutí veškerých detailů spojených s předáním výhry z druhé soutěže. V případě, že se nepodaří výherce opakovaně kontaktovat na telefonním čísle nebo pokud nebude výhercem potvrzeno přijetí e-mailu s oznámením o výhře, a tento výherce na uvedené výzvy nezareaguje a nekontaktuje pořadatele nejpozději ve lhůtě do třetího pracovního dne od prvního pokusu kontaktu pořadatele, ztrácí výherce nárok na výhru a na jeho místo nastupuje další účastník druhé soutěže v pořadí, který byl vylosován jako náhradník. V případě, že se nepovede ani vylosovaného náhradníka opakovaně kontaktovat na telefonním čísle nebo pokud nebude náhradníkem potvrzeno přijetí e-mailu s oznámením o výhře, a tento náhradník na uvedené výzvy nezareaguje a nekontaktuje pořadatele nejpozději ve lhůtě do třetího pracovního dne od prvního pokusu kontaktu pořadatele, poté účastníci druhé soutěže ztrácí nárok na příslušnou výhru, a výhra propadá k dalším marketingovým či charitativním účelům pořadatele. Způsob a termín předání výhry budou dohodnuty mezi výhercem  (případně náhradníkem) a pořadatelem. Pořadatel neposkytuje technickou podporu ani poradenský servis v souvislosti se soutěží. Účastník druhé soutěže nemá nárok na jakoukoli reklamaci výhry a pořadatel není zodpovědný za nemožnost účasti v druhé soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů. Účastník druhé soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher či v souvislosti s účastí v druhé soutěži. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Pořadatel vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud ze zákona její uhrazení vyplývá.     

 

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů – toto ustanovení platí pro obě části soutěže

Každý účastník v soutěži uděluje odesláním vyplněného kontaktního formuláře v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pořadateli soutěže společnosti Cebia, spol. s r.o. jako správci databáze se sídlem Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, IČO: 18628443, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefon a e-mail za účelem prověření jeho platné a řádné účasti v soutěži a dále za účelem předání či doručení výhry v soutěži, a to na dobu maximálně 30 dní od ukončení soutěže. Každý účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematicky a automatizovaně. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

 

4. Všeobecné podmínky soutěže

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhry v takovém případě propadají pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Účastník soutěže, vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch pořadatele soutěže, k dalším marketingovým a charitativním účelům. Pořadatel má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými účastníky soutěže. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže leží důkazní povinnost na účastníkovi soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit a upravit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.