Souhlas se zpracováním osobních údajů uživatelů aplikace Carolina

 

Odsouhlasením tohoto dokumentu poskytujete Správcům aplikace, kterými jsou:

společnost Cebia, spol. s r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 18628443, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4057 (dále jen „Cebia“) a

společnost ESSOX s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice, IČ: 26764652, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12814 (dále jen „ESSOX“);

Cebia a ESSOX společně dále jen „Správci aplikace

a jejich Obchodním partnerům souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů:

k marketingovým účelům pro zasílání obchodních sdělení Obchodních partnerů Správců aplikace na elektronickou adresu, kterou jste uvedl.

Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují jméno a příjmení, datum narození, kontaktní údaje vč. telefonního čísla pokud nám ho sdělíte, informace o využívání produktů a služeb, informace z internetového prohlížeče, který používáte, a údaje, které zpracováváme pro splnění naší právní povinnosti nebo za účelem našich oprávněných zájmů. Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte), z průzkumů a uživatelských testování nebo od spolupracujících třetích stran.

Účelem zpracování osobních údajů se rozumí nabídka produktů a služeb poskytovaných Obchodními partnery Správců aplikace, a to i prostřednictvím elektronických kanálů, dále marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

Současně souhlasíte, že v návaznosti na registraci v Aplikaci, jsou Správci aplikace oprávněni předávat osobní údaje poskytované dle článku 2.3, a/nebo článku 2.4 a/nebo článku 5.6 Podmínek Obchodním partnerům ke zpracování za účelem nabídky produktů a služeb dle tohoto uděleného souhlasu Vám jako Uživateli.

Seznam Obchodních partnerů pro účely tohoto souhlasu je umístěn na www.carolina.cz.

Jste oprávněn kdykoli vyslovit nesouhlas s předáváním Vašich osobních údajů Obchodním partnerům Správců aplikace.

K udělení souhlasu dochází výslovným zaškrtnutím příslušného políčka o udělení souhlasu.

Další informace související se zpracováním Vašich osobních údajů včetně Vašich práv naleznete v aktuálních verzích dokumentů Informační memorandum o zpracování osobních údajů společnosti Essox s.r.o. a Politika ochrany soukromí a osobních údajů společnosti Cebia, spol. s r.o. na webových stránkách www.carolina.cz.

Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat písemným oznámením adresovaným Správcům aplikace nebo kterémukoli z nich.

Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu Vaší registrace v Aplikaci jako registrovaný uživatel nebo do doby, dokud jej neodvoláte. Správci aplikace Vás informují, že přijali veškerá nutná opatření, aby Vámi poskytované osobní údaje nebyly zpřístupněny jakékoli jiné osobě než (i) Správcům aplikace a osobám jimi pověřeným ke zpracování těchto údajů; a (ii) Obchodním partnerům Správců aplikace, jakožto příjemcům osobních údajů dle tohoto souhlasu a/nebo článku 5.6 Podmínek a osobám jimi pověřeným ke zpracování těchto údajů.