Podmínky užívání aplikace Carolina

 

1. Úvodní ustanovení

1.1.    Aplikace Carolina (dále jen „Aplikace“) je vyvíjena a spravována společností Cebia, spol. s r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 18628443, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4057 (dále jen „Cebia“).

1.2.    Aplikace je určena fyzickým osobám, které dovršily 18 let věku a které nejsou omezeny ve svéprávnosti v rozsahu vylučujícím užívání Aplikace (dále jen „Uživatel“), a to zejména vlastníkům či uživatelům jednoho či více vozidel.

1.3.    Aplikace je určená k užívání fyzickými osobami pro osobní a soukromé účely.

1.4.    Bez výslovného písemného souhlasu společnosti Cebia je zakázáno užívat Aplikaci k jakýmkoli komerčním účelům, v rámci podnikání či za účelem dosažení zisku.

1.5.    Aplikace představuje informační systém o Uživatelem vlastněných či užívaných vozidlech a o jiných záležitostech souvisejících s motorismem a provozem vozidla, a to na základě Uživatelem poskytnutých údajů ohledně Uživatele a vozidle. Aplikace dále umožňuje přímý přístup k produktům a službám společnosti Cebia a k souvisejícím produktům a službám poskytovaných třetími osobami, zejména obchodními partnery společnosti Cebia (dále jen „Obchodní partneři“).

1.6.    Aplikace je společností Cebia poskytována Uživatelům zdarma; tím nejsou dotčeny povinnosti Uživatele vůči poskytovateli internetového připojení.   Jednotlivé služby společnosti Cebia nebo Obchodních partnerů poskytované v rámci či prostřednictvím Aplikace mohou být zpoplatněny.

1.7.    Aplikace je určena k užívání na mobilním telefonu, tabletu a obdobném zařízení (dále jen „Zařízení“). Aplikace je kompatibilní s operačním systémem iOS 10 a vyššími verzemi a Android 4.4.2 a vyššími verzemi.

1.8.    Přístup k Aplikaci a podmínky užívání Aplikace se řídí těmito podmínkami užívání (dále jen „Podmínky“). Předpokladem přístupu Uživatele k Aplikaci a užívání Aplikace je úplný a bezvýhradný souhlas Uživatele s těmito Podmínkami.

 

2. Přístup k aplikaci

2.1.    Aplikace je přístupná pro registrované Uživatele a pro neregistrované Uživatele.

2.2.    Registrovaný Uživatel může po provedení registrace využívat veškeré funkce Aplikace.

2.3.    V rámci registrace Uživatel poskytuje společnosti Cebia povinně tyto osobní údaje:

(a)     uživatelské jméno;

(b)     adresu elektronické pošty (e-mail); a

(c)     telefonní číslo na mobilní telefon.

2.4.    V rámci registrace může Uživatel poskytnout společnosti Cebia dále tyto osobní a jiné údaje:

(a)     jméno a příjmení;

(b)     věk a/nebo datum narození;

(c)     poštovní směrovací číslo dle svého bydliště;

(d)     pohlaví; a

(e)     další údaje vložené do Aplikace Uživatelem v rámci jednotlivých funkcí Aplikace (např.: VIN vozidla, registrační značka vozidla, značka a model vozidla, stav najetých kilometrů apod.).

2.5.    Neregistrovaný Uživatel není pro přístup do Aplikace povinen provést registraci. Neregistrovaný Uživatel nemá přístup ke všem funkcím Aplikace, případně jsou mu některé funkce zpřístupněny v omezeném rozsahu. Neregistrovaný Uživatel taktéž nemůže využívat produkty a služby poskytované společností Cebia za zvýhodněných podmínek.

2.6.    Aplikace je přístupná Uživatelům nepřetržitě 24 hodin denně s výjimkou krátkodobých technických odstávek nutných pro pravidelnou údržbu systému. Společnost Cebia si však vyhrazuje právo kdykoli dočasně pozastavit Aplikaci nebo její část či Aplikaci nebo její část trvale ukončit, a to i bez předchozího upozornění Uživatelům.

2.7.    Některé funkce Aplikace vyžadují připojení k internetu či ke službě umožňující lokalizaci Zařízení.

2.8.    Společnost Cebia si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit, omezit nebo ukončit přístup Uživatele k Aplikaci nebo zrušit registraci Uživatele i bez předchozího upozornění, a to výlučně na základě vlastního uvážení. V případě opakovaného či hrubého porušení těchto Podmínek či obecně závazných právních předpisů, může společnost Cebia trvale zamezit užívání Aplikace prostřednictvím konkrétního Zařízení.

 

3. Aplikace

3.1.    Aplikace poskytuje Uživateli informace na základě vstupních údajů o Uživateli a o vozidle Uživatele.

3.2.    Vložit údaje o vozidle Uživatele do Aplikace je možné manuálně nebo automaticky zadáním identifikačního čísla vozidla Uživatele (dále jen „VIN“).

3.3.    Aplikace umožňuje využívat vložené VIN vozidla pro automatické zjišťování údajů o vozidle s pomocí služeb a produktů Cebia.

3.4.    Na základě vstupních údajů nabízí Aplikace zejména následující funkce.

(a)     Funkce GARÁŽ, v rámci které Uživatel spravuje údaje až o 5 vozidlech (dále jen „GARÁŽ“).

(b)     Funkce ALERTY, která Uživatele upozorňuje na nadcházející termíny spojené zejména s provozem vozidla či splatností úhrad za produkty nebo služby spojené s provozem vozidla (dále jen „ALERTY“).

(c)     Funkce PALUBKA nabízí Uživateli mediální obsah a nabídky produktů a služeb společnosti Cebia a Obchodních partnerů (dále jen „PALUBKA“).

(d)     Funkce TIPY zobrazuje Uživateli užitečné informace z oblasti auto-moto, cestování a bezpečnosti provozu vozidla (dále jen „TIPY“).

(e)     Funkce OCENIT umožňuje Uživateli zjistit odhad aktuální obvyklé ceny vozidla na základě zadání VIN (dále jen „OCENIT“).

3.5.    V rámci funkce GARÁŽ Uživatel primárně vkládá a spravuje informace o svých vozidlech. Údaje o vozidlech mohou být do Aplikace částečně vloženy automaticky zadáním VIN vozidla. Funkce GARÁŽ obsahuje dále následující podfunkce:

(a)     Technické údaje. V této části se Uživateli zobrazují technické údaje vozidla. Tyto údaje mohou být částečně uloženy automaticky zadáním VIN.

(b)     Výbava. V této části se Uživateli zobrazuje výbava vozidla, pokud má Cebia údaje o výbavě k dispozici. Výbava se ukládá automaticky zadáním VIN. Pokud údaje o výbavě Cebia nemá k dispozici, pak se sekce Výbava Uživateli nezobrazuje.

(c)     Služby Cebia. V této části nalezne Uživatel informace o jednotlivých produktech a službách poskytovaných společností Cebia. V případě, že Uživatel má u svého vozidla zadán VIN, při přechodu do sekce Služby Cebia se mohou zobrazit informace o službách poskytnutých v minulosti, případně budou zobrazeny doporučené služby a produkty Cebia. Pro využití služeb je Uživatel přesměrován na internetové stránky společnosti Cebia nebo je jeho požadavek automaticky předán na zákaznické oddělení Cebia, odkud bude Uživatel kontaktován emailem nebo telefonicky. Společnost Cebia může služby poskytovat za úplatu, za zvýhodněnou cenu či bezplatně, a to po určitou dobu výlučně dle vlastního uvážení. Společnost Cebia nemá žádnou povinnost informovat Uživatele o poskytování svých služeb za zvýhodněnou cenu či bezplatně.

(d)     Pojištění. V této části může uživatel ukládat a spravovat informace o pojištění vozidla. V případě, že Uživatel uloží název pojišťovny, Aplikace automaticky uloží k dané pojišťovně kontaktní údaje.

(e)     Domovský servis. Uživatel může vyhledat servis dle GPS polohy Zařízení. Uživateli se na mapě zobrazují servisní místa v jeho blízkosti; může vybrané servisní místo označit a uložit jej v Aplikaci jako svůj domovský servis. V rámci funkce domovský servis může Uživatel také vyhledat kontakt na servis tak, že do řádku vyhledávání adresy zadá název nebo část názvu servisu, a ten si po vyhledání uloží v Aplikaci jako svůj domovský servis. Funkce domovský servis umožňuje přechod do jiné aplikace (např. Google Maps) umožňující navigaci Uživatele do servisu, případně umožňuje do servisu zatelefonovat, pokud je telefonní číslo servisu přístupné pro Aplikaci prostřednictvím internetu.

(f)      Technická podpora značky vozidla. Automatické ukládání informací o technické podpoře značky vozidla. V případě, že k dané značce vozidla nemá Aplikace žádné záznamy, sekce technická podpora značky vozidla se Uživateli nezobrazuje.

(g)     Fotografie. Uživatel může do svého profilu ukládat fotografie. Za vložení fotografie nese odpovědnost Uživatel aplikace. Společnost Cebia nenese žádnou odpovědnost za vložení jakýchkoli fotografií či grafických zobrazení, které zasahují do práv třetích osob či porušují obecně závazné právní předpisy. Společnost Cebia je oprávněna i bez předchozího upozornění odstranit jakékoli fotografie, grafická zobrazení či jakýkoli jiný obsah vložený do Aplikace Uživatelem, který by mohl zasahovat do práv třetích osob nebo který by mohl představovat porušení obecně závazných právních předpisů, a to dle vlastního uvážení společnosti Cebia.

3.6.    Funkce ALERTY umožňuje Uživateli nastavit upozornění (tj. alerty) na důležité termíny spojené s provozem vozidla (např. alert na nadcházející termín pro absolvování technické prohlídky vozidla, splátky pojistného, platnosti řidičského oprávnění apod.). Upozornění na nadcházející aktivní alerty se zobrazují Uživateli v části PALUBKA anebo prostřednictvím notifikace na obrazovce Zařízení, přičemž zobrazování notifikací na obrazovce Zařízení může Uživatel libovolně zapínat nebo vypínat.

3.7.    Funkce PALUBKA Uživateli zobrazuje alerty, mediální obsah společnosti Cebia, Obchodních partnerů a třetích osob. Uživateli je zobrazován mediální obsah převážně z oblasti automotive a obchodní nabídky společnosti Cebia a jejich Obchodních partnerů (např.: kalkulace pojištění a doporučení k uzavření pojistné smlouvy, nabídky sjednání finančních produktů, nabídky produktů a služeb z oblasti automotive od prodejců vozidel, od servisních míst nebo od autopůjčoven). Obchodní nabídky mohou být zobrazovány formou PR článků, soutěží, aktualit, upozornění, anket či reklamních sdělení.

3.8.    Funkce TIPY Uživateli zobrazuje užitečné informace zejména z oblasti auto-moto, cestování a bezpečnosti provozu vozidla, například:

(a)     Můj auto rádce. Uživateli poskytuje informace formou tipů a rad, které Uživateli usnadňují provoz a údržbu vozidla.

(b)     Chci jet do zahraničí. Uživateli jsou zobrazeny informace o podmínkách provozu vozidel v některých státech Evropy. Pro jednotlivé státy jsou uvedena vybraná pravidla provozu, zákonem stanovené podmínky pro provoz vozidel, a kontakty na záchranný systém daného státu.

(c)     Co mám dělat při autonehodě. Uživateli jsou poskytovány informace pro případ autonehody, zejména chování při účasti na autonehodě, poskytnutí první pomoci, kontaktní údaje na záchranný systém a na asistenční služby.

(d)     Potřebuji najít servis nebo Musím na benzinku - funkcionalita vyhledání nejbližšího servisu nebo čerpací stanice. Uživatel může využít funkce vyhledávání servisu a benzínové stanice dle GPS polohy Zařízení. Uživateli se na mapě zobrazí servisy a čerpací stanice v jeho blízkosti. Uživatel má možnost označit servis nebo čerpací stanici a přejít do jiné aplikace umožňující navigaci, případně do servisu zatelefonovat, pokud je telefonní číslo servisu přístupné pro Aplikaci prostřednictvím internetu.

(e)     Info o Carolině. Zobrazuje tyto Podmínky, obecné informace o Aplikaci a kontakt na technickou podporu Aplikace.

3.9.    Funkce OCENIT nabízí Uživateli odhad aktuální obvyklé ceny ojetého vozidla na základě zadání příslušného VIN. Prostřednictvím služby společnosti Cebia poskytované na internetových stránkách společnosti Cebia lze zjistit informace o vybraném vozidle, případně informace o dalších podobných vozidlech. Tuto funkci integrovanou do Aplikace zajišťuje unikátní software CebiCAT GT pro oceňování vozidel, jehož výlučným vlastníkem je společnost Cebia. Funkce OCENIT je zpravidla zpoplatněna; společnost Cebia však může službu poskytovat za zvýhodněnou cenu či zcela zdarma, a to po určitou dobu výlučně dle vlastního uvážení. Společnost Cebia nemá žádnou povinnost informovat Uživatele o poskytování funkce OCENIT za zvýhodněnou cenu či bezplatně.

 

4. Práva duševního vlastnictví

4.1.    Společnost Cebia je vlastníkem, případně oprávněným uživatelem, všech práv duševního vlastnictví, které se vztahují k Aplikaci samotné a k obsahu zobrazovaného v rámci Aplikace, nejedná-li se o obsah vložený Uživatelem. Jména, názvy, loga, ikony a jakýkoli jiný obsah Obchodních partnerů nebo třetích osob, které jsou zobrazovány v rámci Aplikace a/nebo které označují produkty a služby Obchodních partnerů nebo třetích osob jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy ve prospěch jejich vlastníků či oprávněných uživatelů.

4.2.    Aplikace je jakožto počítačový program (software) autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, a jako taková požívá veškeré právní ochrany stanovené zejména tímto zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů. Společnost Cebia je jediným subjektem oprávněným k výkonu autorských práv k Aplikaci. Software, včetně veškerých jeho jednotlivých prvků zůstává za všech okolností ve vlastnictví společnosti Cebia a musí s ním být nakládáno jako s důvěrnou informací. Je zakázáno software kopírovat, upravovat, podrobovat postupům zpětného inženýrství, dekompilovat, licencovat, sublicencovat, prodávat, převádět, postupovat, distribuovat, komerčně využívat nebo poskytovat jakýmkoli třetím osobám.

4.3.    Uživatel bere svým souhlasem s těmito Podmínkami výslovně na vědomí, že obsah zobrazovaný v rámci Aplikace je chráněn příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, právem Evropské unie a příslušnými mezinárodními smlouvami.

4.4.    Společnost Cebia neuděluje Uživateli ani žádné třetí osobě licenci, podlicenci či jakékoli jiné obdobné právo či svolení k dalšímu nakládání s Aplikací samotnou či s obsahem zobrazovaným v rámci Aplikace, ledaže je písemně ujednáno jinak.

4.5.    Je zakázáno odstraňovat či měnit jakákoli upozornění či sdělení ohledně práv duševního vlastnictví v rámci Aplikace.

4.6.    Bez příslušného oprávnění či souhlasu Společnosti Cebia je zakázáno upravovat fyzické či digitální kopie jakéhokoli obsahu chráněného právem duševního vlastnictví, který byl stažen či vytisknut z Aplikace; stejně tak je bez příslušného oprávnění či souhlasu Společnosti Cebia zakázáno užívat jakékoli ilustrace, fotografie, videa či audio sekvence, či jakoukoli grafiku či s nimi jakkoli disponovat.

 

5. Ochrana osobních údajů

5.1.    Společnost Cebia při nakládání s osobními údaji Uživatelů postupuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a v souladu s dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

5.2.    Společnost Cebia shromažďuje a zpracovává osobní údaje Uživatelů pro účely zajištění plné funkčnosti Aplikace, optimalizace poskytování služeb Uživatelům prostřednictvím Aplikace a za účelem nabídky produktů a služeb Uživatelům.

5.3.    Správcem osobních údajů je společnost Cebia, která osobní údaje shromažďuje a zpracovává po dobu trvání účelu dle článku 5.2 těchto Podmínek. Zpracováním osobních údajů společnost Cebia dále v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR pověřila společnost Ackee, s r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ: 24240826. Zpracováním osobních údajů může společnost Cebia pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele dle příslušných ustanovení GDPR. V takovém případě společnost Cebia zpracovatele osobních údajů uveřejní na internetových stránkách Aplikace a provede dále aktualizaci těchto Podmínek, které jsou přístupné v rámci Aplikace.

5.4.    Uživatel registrací v Aplikaci či užíváním Aplikace jakožto neregistrovaný Uživatel potvrzuje, že dobrovolně souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovaných dle článku 2.3 a/nebo článku 2.4 a/nebo článku 5.14 těchto Podmínek.

5.5.    Uživatel souhlasí se zasíláním nabídky produktů a služeb společnosti Cebia a jejích Obchodních partnerů a souvisejících informací na elektronickou adresu uvedenou Uživatelem a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti Cebia a jejích Obchodních partnerů na tuto elektronickou adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

5.6.    Registrovaný Uživatel bere na vědomí, že v návaznosti na registraci v Aplikaci, je společnost Cebia oprávněna předávat osobní údaje poskytované dle článku 2.3, a/nebo článku 2.4 a/nebo článku 5.14 těchto Podmínek jejím Obchodním partnerům k dalšímu zpracování, a to za účelem nabídky produktů a služeb Uživateli. Registrovaný Uživatel je oprávněn kdykoli vyslovit nesouhlas s předáváním osobních údajů Obchodním partnerům společnosti Cebia.

5.7.    Fotografie vložené do Aplikace uživatelem dle článku 3.5 písm. (g) nejsou společností Cebia předávány jakékoli třetí osobě.

5.8.    Uživatel souhlasí s tím, že společnost Cebia bude ukládat a evidovat data o vozidlech poskytovaných uživatelem v Aplikaci (např. stavy najetých km s datem provedení změny, údaje o datech výroby a registrace vozidel, technické údaje, atd.). Uživatel dále souhlasí s tím, že tato data může společnost Cebia použít v rámci svého podnikání pro poskytování služeb třetím osobám, zejména svým klientům a Obchodním partnerům.

5.9.    Společnost Cebia přijala veškerá nutná opatření, aby osobní údaje poskytované Uživatelem nebyly zpřístupněny jakékoli jiné osobě než (i) společnosti Cebia a osobám jí pověřených ke zpracování těchto údajů; a (ii) Obchodním partnerům společnosti Cebia jakožto příjemců osobních údajů dle článku 5.6 a/nebo článku 5.14 těchto Podmínek a osobám jimi pověřenými ke zpracování těchto údajů.

5.10.  Uživatel má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemným oznámením adresovaným společnosti Cebia. V případě, že registrovaný Uživatel odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost Cebia zruší jeho registraci a Uživatel bude nadále oprávněn k užívání Aplikace pouze jako neregistrovaný Uživatel.

5.11.  Domnívá-li se Uživatel že společnost Cebia jako správce osobních údajů či jako zpracovatel osobních údajů postupuje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu s GDPR, může požádat společnost Cebia o vysvětlení a požadovat, aby odstranila vzniklý stav, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo výmazem osobních údajů. Uživatel rovněž může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

5.12.  Společnost Cebia poskytuje Uživateli další informace o zpracování osobních údajů v dokumentu Politika ochrany soukromí a osobních údajů, jehož aktuální verze je dostupná na stránkách www.cebia.cz.

5.13.  Uživatel má dále právo na přístup k osobním údajům a právo na jejich opravu, právo na výmaz či omezení zpracování a veškerá další práva dle GDPR.

5.14.  Uživatel bere na vědomí, že při užívání Aplikace dochází ke shromažďování lokalizačních údajů Zařízení a probíhá sběr a zpracování Inzertního ID Zařízení (tzv. Google Advertising ID) pro účely personalizace reklam. Uživatel může ve svém Zařízení kdykoli deaktivovat funkci zajišťující shromažďování lokalizačních údajů a odstranit historii Aplikace včetně poskytnutých lokalizačních údajů; Uživatel však bere na vědomí, že v takovém případě dojde k omezení funkčnosti Aplikace. Uživatel dále může kdykoli resetovat Inzertní ID svého Zařízení nebo se zcela odhlásit z personalizovaných reklam. Více informací o Inzertním ID a způsobu jeho resetování nebo odhlášení z personalizovaných reklam naleznete na stránkách společnosti Google www.support.google.com. Se shromažďováním a zpracováváním lokalizačních údajů a Inzertního ID vyjadřuje Uživatel souhlas přijetím těchto Podmínek.

5.15.  Při uplatňování práv ve věci ochrany osobních údajů se Uživatel může obrátit na společnost Cebia na následujících kontaktech. Adresa: Cebia, spol. s r.o., BB Centrum budova Alpha, Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4; e-mail: [email protected].

 

6. Bezpečnost

6.1.  Uživatel se při užívání Aplikace zdrží jakékoliv činnosti, jejímž důsledkem by byl přenos viru do Aplikace, porucha softwaru, porucha fungování Aplikace nebo jakákoliv jiná porucha, která by měla negativní vliv na nezávadný chod Aplikace či služeb poskytovaných prostřednictvím Aplikace.

6.2.  Uživatel užívá Aplikaci způsobem, který neohrožuje bezpečnost jeho vlastní ani třetích osob, zejména dodržuje pravidla silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

6.3.  Uživatel při užívání Aplikace či služeb poskytovaných prostřednictvím Aplikace neporušuje dotčené obecně závazné právní předpisy, stejně tak jako práva třetích osob, a zavazuje se nepoškozovat dobré jméno a dobrou pověst společnosti Cebia a jejích Obchodních partnerů.

 

7. Odpovědnost a záruky

7.1.  Uživatel bere na vědomí, že Aplikace je poskytována bezúplatně, a to (i) výlučně v podobě předkládané společností Cebia a nikoli dle jakéhokoli požadavku Uživatele (tj. na principu „as is“); (ii) výlučně po dobu dle možností a uvážení společnosti Cebia (tj. na principu „as available“).

7.2.  Uživatel bere na vědomí, že Aplikace má ve vztahu k Uživateli pouze informativní charakter.

7.3.  Uživatel nese veškerou odpovědnost vyplývající z užívání Aplikace.

7.4.  Společnost Cebia nenese žádnou odpovědnost a neposkytuje žádné záruky za pravdivost, úplnost, aktuálnost či bezvadnost informací poskytovaných prostřednictvím Aplikace a v této souvislosti není povinna k náhradě jakékoli újmy způsobené případně Uživateli informací poskytnutou v rámci Aplikace. Stejně tak společnost Cebia nenese žádnou újmu vzniklou v důsledku napadení Aplikace virem či jakýmkoli škodlivým softwarem, ani v důsledku nesprávného fungování Aplikace.

7.5.  Společnost Cebia nenese žádnou odpovědnost za újmu vzniklou v důsledku poskytnutí služby Uživateli třetí osobou, zejména Obchodním partnerem společnosti Cebia, byť by taková služba byla poskytnuta prostřednictvím Aplikace.

7.6.  Společnost Cebia nenese žádnou odpovědnost za újmu vzniklou užíváním Aplikace ze strany Uživatele v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či způsobem zasahujícím do osobnostních práv třetích osob či do relativních práv mezi Uživatelem a jakýmikoli třetími osobami.

7.7.  Společnost Cebia nenese žádnou odpovědnost za újmu způsobenou v důsledku jakéhokoli krátkodobého nebo dlouhodobého omezení Aplikace, či za ukončení provozu Aplikace, ať již k takovému omezení či ukončení dojde z jakéhokoli důvodu.

7.8.  Společnost Cebia nenese žádnou odpovědnost za újmu způsobenou v důsledku jednostranné změny těchto Podmínek či změny Aplikace.

7.9.  Omezení odpovědnosti společnosti Cebia dle těchto Podmínek se nevztahuje na smlouvy případně uzavřené mezi Uživatelem a společností Cebia či jejími Obchodními partnery, zejména na smlouvy týkající se služeb nabízených prostřednictvím Aplikace.

7.10.  V případě, že by kterékoli ustanovení či jeho část o omezení odpovědnosti za újmu dle těchto Podmínek bylo shledáno neplatným, neúčinným či nevymahatelným, bude odpovědnost za újmu společnosti Cebia omezena v rozsahu nejvýše přípustném obecně závaznými právními předpisy.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1.  Společnost Cebia je oprávněna práva a povinnosti z těchto Podmínek převést na jinou právnickou osobu, případně výkonem práv a povinností dle těchto Podmínek pověřit jinou právnickou osobu. Uživatel výslovně uděluje souhlas společnosti Cebia s takovým postupem.

8.2.  Společnost Cebia je oprávněna tyto Podmínky kdykoli jednostranně měnit dle svého vlastního uvážení. Nové Podmínky budou uveřejněny na internetových stránkách www.carolina.cz a dále přímo v Aplikaci v části „Info o Carolině“.

8.3.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

8.4.  Stane-li se kterékoli ustanovení těchto Podmínek či jeho část, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, není tím dotčena platnost, účinnost či vymahatelnost zbývajících ustanovení.

8.5.  Tyto Podmínky, užívání Aplikace Uživatelem, vztahy mezi společností Cebia a Uživatelem vyplývající z užívání Aplikace Uživatelem podléhají právnímu řádu České republiky.

 

Tyto VP byly publikovány dne 17. 12. 2018 a od tohoto okamžiku jsou platné a účinné.

verze podmínek užívání 12.2018

 

Další informace je možno nalézt na adresách:

www.cebia.cz

www.carolina.cz